Êðóèçíûå òóðû èç Óêðàèíû | Òóðîïåðàòîð ïî êðóèçàì INFLOT CRUISE

search_form

          

            

 small-tired

  

 

Ãîðÿùèå êðóèçû

unreassuringly

(917) 698-58567652626269(973) 694-1649

jalousied201-516-9652

 

 

© ÎÎÎ «Ãðóïïà Êîìïàíèé Èíôëîò Êðóèç Ýíä

Ôåððè Óêðàèíà»

01024, Óêðàèíà, ã. Êèåâ,
óë. Ëþòåðàíñêàÿ 11 À, îôèñ 2

Ïóáëè÷íûé äîãîâîð (îôåðòà) íà òóðèñòè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå

Ïîëüçîâàòåëüñêîå ñîãëàøåíèå

 

Ïðèíèìàåì ê îïëàòå

Êèåâ: + 38 (044) 364 33 07
+38 (067) 307 01 00

Ëüâîâ: + 38 (032) 253 36 38
+38 (095) 370 89 79
ïí-ïò: 09:00-19:00

 E-mail: (317) 257-1502

                        www.inflotcruises.com

Ìû â ñîöñåòÿõ:

 /twitter.com/inflotcruises pedes  613-543-4826